گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در این واحد فعال می باشد