ایجاد شرکتهای دانش بنیان ، مراکز رشد و فناوری ازمصادیق بارز اقدام عملی در جهت اقتصاد مقاومتی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد

رئیس واحد دره شهر در دیدار نوروزی با فرماندار این شهرستان گفت: ((ایجاد شرکتهای دانش بنیان ، مراکز رشد و فناوری  ازمصادیق بارز اقدام

ادامه