برگزاری کارگاه علمی-آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی و فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

Academic Essay-writing workshop in English and Persian language کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی و فارسی با شرکت جمعی از کارکنان و اعضای

ادامه