بازدید قائم مقام معاونت توسعه دانشگاه آزاد اسلامی از واحد دره شهر

قائم مقام معاونت توسعه دانشگاه آزاد اسلامی از واحد دره شهر دیدن نمودند امروز جناب آقای دکتر جوادی قائم مقام محترم معاونت مدیریت و

ادامه