کارگاه آموزش تدوین برنامه درسی ویژه اعضای هیات علمی در واحد دره شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  واحد دره شهر کارگاه آموزش تدوین برنامه درسی ویژه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر توسط

ادامه